Werkwijze psycholoog

Je zoekt professionele hulp of ondersteuning om je psychische klachten de baas te worden, dan sta jij centraal.
"Wij helpen je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."

Jij staat centraal

Je zoekt professionele hulp of ondersteuning om je psychische klachten de baas te worden.

Wij vinden het daarbij belangrijk om samen met jou te zoeken naar je eigen krachten en daaruit te putten. Die krachten zijn voor iedereen anders. De één vindt bijvoorbeeld kracht en steun in het christelijk geloof, terwijl de ander kracht put uit andere inspiratiebronnen. Daarom sluiten wij altijd aan bij jouw persoonlijkheid en karakter. Dat is belangrijk, want zo heb jij het meeste baat bij onze ondersteuning.

Hoe ziet het intake- & behandelproces eruit:

Stap 1

Jouw voorbereiding op het intakegesprek

Stap 2

Het (eerste) intakegesprek

Stap 3

Diagnose, behandelplan en -overeenkomst

Stap 4

Start behandelproces: in de meeste gevallen tweewekelijks

Stap 5

Jouw behandeldoelen worden geëvalueerd

Het intakeproces

Stap 1: Jouw voorbereiding op het intakegesprek:

Je bent verwezen naar Psychologiepraktijk van Buuren. Je verwijsbrief zal, na ontvangst, beoordeeld worden door één van onze psychologen. Indien er vragen zijn n.a.v. jouw verwijzing nemen we telefonisch contact met je op. In de meeste gevallen zullen we je verwijzing in behandeling nemen maar het kan ook zo zijn dat je verwijzing wordt afgewezen. In dit laatste geval zullen we dit aan jou en je huisarts communiceren.

Wanneer we je gaan inplannenh voor een intakegesprek zal je door ons verwijsteam worden gebeld om de intakefase te gaan plannen, die bestaat uit een intakegesprek en een regiegesprek. We streven eranaar het intakegesprek binnen twee weken na aanmelding in te plannen.  

Voorafgaand aan het intakegesprek bij Psychologiepraktijk van Buuren vul je twee vragenlijsten in, namelijk de SQ-48 en een intakevragenlijst. Het doel hiervan is voorafgaand informatie te verkrijgen over jou, jouw klachten en persoonlijke achtergrond. Via het clientenportaal ontvang je een link om de vragenlijsten in te vullen. 

Let op: zonder het invullen van deze vragenlijsten zal het intakeproces langer duren.

Belangrijk! Bij je eerste afspraak neem je mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs.

Stap 2: Het (eerste) intakegesprek

Het intakegesprek vindt meestal plaats op één van de praktijklocaties. Maar ook als je bijvoorbeeld niet in de buurt woont, in het buitenland verblijft of als je wegens medische redenen niet zo mobiel bent is onze zorg dichtbij. Je kunt dan via beeldbellen (veilige videoverbinding) het gesprek voeren.

Tijdens het eerste gesprek maak je kennis met je (behandelend) psycholoog en bespreek je wat je klachten zijn, wanneer die voorkomen, wat je achtergrond is en hoe de psycholoog je kan ondersteunen. Om een goed beeld van je klachten te krijgen, vul je vooraf de intakevragenlijst in. Aansluitend bespreek je met de (behandelend) psycholoog jouw behandeldoelen. Ook geeft de psycholoog uitleg over wat je tijdens het verdere traject kunt verwachten en welke inbreng je zelf hierin hebt. 

Stap 3: Diagnose, behandelplan en -overeenkomst

Een week na het intakegesprek heb je contact met jouw regiebehandelaar (GZ-psycholoog). Na het intakegesprek kan het zijn dat de regiebehandelaar nog wat meer over jou en je klachten wil weten. De regiebehandelaar kan je dan aanvullende vragen stellen. Samen met jouw regiebehandelaar bespreek je de gestelde diagnose.

Wanneer wij denken dat wij wat voor je kunnen betekenen in het verminderen van je klachten gaan we jouw persoonlijke behandelplan opstellen. Samen met de regiebehandelaar bespreek je jouw behandeldoelen nog eens en de regiebehandelaar vertelt welke behandelmethode het best past bij jou klachten.

Ook bespreekt de regiebehandelaar de verwachte duur van het traject met je. We bieden kortdurende generalistische zorg, dat betekent dat we streven naar een behandeling die 6-10 sessies duurt. In deze sessies wordt aan jouw doel(en) gewerkt en we bespreken steeds wat je tijdens de sessies maar ook tussendoor zelf kunt doen om aan je klachten te werken, zodat je na de behandelng zelf met het geleerde verder kunt. 

Het behandelplan bevat:

 • De behandeldoelen;
 • De behandelmethode;
 • De verwachte behandelduur.

Jij beslist daarna of je door wilt gaan met de behandeling. Wanneer wij samen besluiten om de behandeling te gaan starten ontvang je een behandelovereenkomst die wij ondertekend van je terug willen ontvangen.

De behandelovereenkomst bevat:

 • Jouw naam en de naam van de praktijk;
 • De naam van je behandelend psycholoog en die van de betrokken regiebehandelaar;
 • De klachtomschrijving;
 • Jouw hulpvraag;
 • De diagnose;
 • De behandeldoelen;
 • De behandelmethode;
 • De verwachte behandelduur.

De regiebehandelaar blijft het gehele behandelproces eindverantwoordelijk voor jouw behandeling.

We evalueren halverwege en aan het einde van de behandeling het behandelplan en stellen het als het nodig is bij.

Het behandelproces

Stap 4: Behandelsessies

Na het intakeproces start het behandelproces. Je komt in de meeste gevallen tweewekelijks op één van onze behandellocaties en hebt een afspraak met je vaste (behandelend) psycholoog (waar je ook je intakegesprek mee hebt gehad). Een behandelsessie duurt ongeveer 45 minuten. Wanneer de behandelduur langer zal zijn, zoals bij EMDR-therapie en EFT-Relatietherapie, zal dit met jouw worden besproken. Na de behandelsessies zal je veelal huiswerkopdrachten mee krijgen, waar je in je dagelijkse leven mee aan de slag gaat.

We evalueren de ingezette behandelingna 4 sessies. We bespreken dan of de ingezette behandeling aansluit bij jouw doelen en behoeften en of en wat we eventueel moeten bijstellen. We besluiten dan hoe verder. In principe evvalueren we na iedere 4 sessies, tenzij ander overeengekomen. 

Indien tijdens de behandeling blijkt dat er meer of andere zorg nodig is dan dat wij kunnen bieden, kunnen we in overleg met jou besluiten om je door te verwijzen naar een andere aanbieder, waar je vervolgbehandeling zou kunnen starten. We zullen altijd met je bespreken wat passende zorg is voor jou en zullen dit samen met jou in gang zetten.

Stap 5: Eindevaluatie

Aan het einde van het behandeltraject zal er een eindevaluatie plaatsvinden. Voorafgaand aan de eindevaluatie vul je de SQ-48 (nogmaals) in. De uitkomst van de vragenlijst zal samen met jou worden besproken en daarnaast zullen jouw behandeldoelen worden geëvalueerd. We gaan per behandeldoel kijken of je deze hebt behaald. Na de evaluatie zal jouw behandeling afgesloten worden en wordt er een tevredenheidsvragenlijst (CQI) online aan je toegestuurd. 

Hierna wordt de behandeling afgesloten. Als je dit goed vindt, sturen we een afsluitende brief aan je huisarts, waarin we deze informeren over het voltooide behandeltraject. 

In het kort:

 • Van aanmelding tot intakegesprek: 2 weken;
 • Contact regiebehandelaar: 1 week na intake;
 • Start behandeling: 2 weken na intake;
 • Evaluatie behandeling: na (iedere) 4 sessies, waarbij een sessie gemiddeld om de week plaatsvindt;
 • Gemiddelde behandelduur: 6-10 sessies, afgestemd in een behandelovereenkomst. We streven naar kortdurende generalistische zorg;
 • Afsluiten behandeling: gemiddeld na 12-16 weken.

De psycholoog

Mijn naam is Melissa van Buuren; psycholoog, vrouw, moeder, iemand die midden in het leven staat en een mensen-mens. Mijn passie is mensen helpen om te groeien of hun problemen de baas te worden. Écht luisteren naar iemand is het startpunt om verder te komen.
Lees verder >

Inloop Psycholoog

Heb je een probleem, vraag of hulp nodig? Maar weet je niet of een psycholoog iets voor je kan betekenen en of je een klik hebt met de psycholoog? Onze visie is dat iedereen een probleem gratis moet kunnen voorleggen bij de juiste hulpverlener zonder dat direct de meter begint te lopen.
Lees verder >

Tarieven

De behandelkosten die gehanteerd worden in onze psychologiepraktijk kunnen, afhankelijk van je zorgverzekering, (gedeeltelijk) achteraf gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Informeer daarvoor bij je eigen zorgverzekering naar de voorwaarden.
Lees verder >