Intelligentieonderzoek kinderen

Onderzoek leervermogen kinderen 6 - 16 jaar
“Mijn kind is een jaar blijven zitten op school, maar de schoolresultaten gaan niet vooruit. Ik wil graag weten of we teveel van ons kind verwachten en of het reguliere onderwijs bij mijn kind aansluit.”

Intelligentieonderzoek

Als je benieuwd bent naar het leervermogen van je kind, kunnen wij een intelligentietest afnemen. Tijdens een afname worden verschillende opdrachten gemaakt die een beeld geven van capaciteiten die een belangrijke rol spelen bij het leren op school. Doordat er een IQ-score uit de test komt, kunnen we vergelijken hoe makkelijk of moeilijk het schoolse leren je kind afgaat op basis van cognitieve capaciteiten, ten opzichte van leeftijdsgenoten. IQ is een gangbare maat om intelligentievermogen te meten, maar voor ons is de score op zichzelf geen doel. Een intelligentietest geeft slechts een schattig van het ware intelligentieniveau. Minstens net zo belangrijk zijn de observaties van de orthopedagoog/psycholoog, zoals over taakaanpak en aandacht. Indien gewenst, is aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld concentratievermogen ook mogelijk. Mogelijk zijn er ook andere zaken die het presteren op school belemmeren, bijvoorbeeld pestgedrag, veranderingen in de thuissituatie enzovoort. We zullen daarom in overleg bekijken of een intelligentieonderzoek aansluit bij de vragen die je hebt.
Als er een intelligentieonderzoek plaatsvindt, vinden wij het belangrijk om te bekijken hoe het intelligentieprofiel is opgebouwd en om aandacht te hebben voor de sterke kanten van een kind. Die willen we ook graag aan het licht brengen. Daarnaast kijken we in het intelligentieonderzoek naar hoe uw kind het beste geholpen kan worden als blijkt dat bepaalde dingen niet helemaal soepel verlopen. Zo krijgen we goed zicht op de sterke en zwakke kanten. We geven vervolgens handelingsgerichte adviezen voor de school en ook voor de ouders.

Wanneer intelligentieonderzoek?

Een intelligentietest geeft een beeld over het intelligentievermogen van een kind. Er zijn verschillende redenen waarom school of ouders een intelligentietest willen afnemen, bijvoorbeeld:

Als je vermoedt dat een hoge of lage intelligentie meespeelt in de ontwikkelingsproblemen van een kind, dan kan het fijn zijn om daar meer uitsluitsel over te krijgen.
Als er verschillen zijn tussen het type vervolgonderwijs dat school en ouders voor ogen hebben.
Als je twijfelt of je kind binnen het reguliere onderwijs tot z’n recht komt en nadenkt over een andere onderwijsvorm.
Als je vermoeden(s) hebt van hoogbegaafdheid.
Als je een verklaring zoekt voor achterblijvende schoolresultaten.

Het kan ook zijn dat je om andere redenen een intelligentietest wilt laten afnemen. Neem contact met ons op als je wilt overleggen of een intelligentietest geschikt is voor je kind.

Werkwijze

Wij maken gebruik van een welbekende en veelgebruikte intelligentietest (WISC). Deze is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar.

De intelligentietest en eventueel aanvullende testen worden doorgaans in 1 à 2 ochtenden afgenomen. Wij kiezen bewust voor de ochtend, omdat de concentratie van de meeste kinderen dan nog het hoogst is. Wij vinden het belangrijk dat je kind zich op z’n gemak voelt en we zorgen voor voldoende pauzemomenten.

Tijdens de afname doet het kind verschillende spelletjes. Zowel de ‘punten’ die het kind hiermee kan verdienen als het gedrag tijdens de afname, zijn aanwijzingen over waar het kind tegenaan loopt of baat bij kan hebben op school. We krijgen zodoende onder meer een beeld van:

– verwerkingssnelheid (snelheid interpreteren van informatie en beslissingen nemen)
– werkgeheugen
(in hoeverre informatie onthouden en verwerkt kan worden)

– logisch nadenken (flexibel kunnen redeneren en probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties)
– ruimtelijk inzicht (het kunnen interpreteren en begrijpen van visuele informatie)

Daarnaast zijn er nog meer onderwerpen waar we met een intelligentietest een beeld van krijgen. Veel kinderen vinden de spelelementen, persoonlijke aandacht en afwisseling leuk. Als we merken dat kinderen faalangstig zijn, spelen we daar op in bij de afname om dit zo min mogelijk van invloed te laten zijn op de resultaten.

Voorafgaand aan de intelligentietest maken wij een afspraak voor een intakegesprek. Wij proberen zo snel mogelijk een datum in te plannen voor de afname van het intelligentieonderzoek. Indien nodig, nemen we ook contact op met de school over hun bevindingen.

Na de testafname zullen wij een verslag met bijbehorende adviezen en observaties schrijven. Wij nodigen jullie daarna uit voor een eindgesprek waarin we het verslag en eventuele vervolgstappen bespreken.

SAMENWERKING SCHOOL

Indien gewenst, kunnen wij ook contact opnemen met de school van je kind. Wellicht is het voor je kind prettiger als de testafname in de vertrouwde omgeving van school plaatsvindt. Als de school een rustige ruimte beschikbaar heeft, kunnen we kijken naar de mogelijkheden.

TARIEF

 €650,-
Bestaat uit: intakegesprek, afname intelligentietest, verslaglegging en eindgesprek.

Neem contact met ons voor de tarieven van aanvullend onderzoek.

CONTACT

06 22 86 68 81
info@psychologiepraktijkvanbuuren.nl

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN INTELLIGENTIEONDERZOEK